Дүниежүзілік онкологиялық аурулармен күрес күніне орайластырылған «Қатерлі ісіксіз өмір!» Ұлттық бағдарламасы  (5 ақпаннан 15 ақпан аралығы)  

Дүниежүзілік онкологиялық аурулармен күрес күніне орайластырылған «Қатерлі ісіксіз өмір!» Ұлттық бағдарламасы  (5 ақпаннан 15 ақпан аралығы)

 

Мақсаттар мен міндеттер

«Қатерлі ісіксіз өмір!» Ұлттық бағдарламасының негізгі мақсаты  денсаулықты сақтау және Қазақстан Республикасының азаматтарының өмір сүру сапасын арттыру, онкопатология ауыртпалығын төмендетудің жаһандық мәселелеріне жұртшылықтың назарын аудару, онкологиялық аурулардың алдын алу және ерте анықтау мәселелері бойынша республика халқының, медицина қызметкерлерінің хабардарлығын арттыру, скринингтік тексерулерден уақытылы өту қажеттігі туралы халықты ақпараттандыру болып табылады.

         Басты міндеті - салауатты өмір салты көзқарасын қалыптастыру, жоғары еңбек және әлеуметтік белсенділікті сақтау, мінез-құлықтық қауіп факторларының (ішімдік ішуді, темекі шегуді азайту, дене бесенділігін (бұдан әрі – ДБ) арттыру, дұрыс тамақтануды қадағалау) алдын алу бөлігінде денсаулықты сақтау және нығайту пайдасына қоғамдық оң пікір қалыптастыру;  халықтың ақпарат алуын арттыру және өзін-өзі сақтайтын мінез-құлыққа дағдыландыруға мінез-құлықты өзгерту;

Негізгі қағидалары

 Бағдарлама келесі қағидаларға негізделеді:

  • адам денсаулығын сақтау және нығайту – Үкіметтің және қоғамның бірінші кезектегі міндеті;
  • онкологиялық аурулар адамның өмір сүру сапасына әсер етеді;
  • онкологиялық аурулармен күрестегі қоғамның әлеуметтік белсенділігі.
  • салауатты тамақтану, мінез-құлық қауіп факторларының алдын алу, жеткілікті дене белсенділігі халықтың кең топтары үшін барынша пәрменді алдын алу әдістері болып табылады және дені сау адамдар үшін де, тәуекел тобына кіретін және әртүрлі патологиялардан зардап шегетін адамдар үшін де өмір сүру сапасының деңгейін арттыруды қамтамасыз етеді;

 

 

Национальной программы «Жизнь без рака!», приуроченная к Всемирному Дню борьбы с онкологическими заболеваниями (с 5 по 15 февраля)

Основной целью  Национальной программы «Жизнь без рака!»  является сохранение индивидуального здоровья и повышение качества жизни граждан Республики Казахстан, концентрация  внимания общественности на глобальной проблеме снижения бремени онкопатологии, повышение  осведомленности населения республики, медицинских работников по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, информирование населения о необходимости своевременного прохождения скрининговых обследований.

 Основной задачей является формирование мировоззрения здорового образа жизни, сохранение высокой трудовой и социальной активности, формирование общественного позитивного мнения в пользу сохранения и  укрепления здоровья - в части профилактики поведенческих факторов риска (снижение употребления алкоголя, табакокурения, повышение физической активности (далее – ФА), соблюдение правильного питания); повышение информированности населения и изменение поведения в пользу самосохранительного поведения.

Основные принципы

Программа основывается на следующих принципах:

  • сохранение и укрепление здоровья человека
  • улучшить качество жизни человека;
  • социальная активность общества в борьбе с онкологическими заболеваниями.
  • здоровое питание, профилактика поведенческих факторов риска, достаточная физическая активность являются наиболее действенными профилактическими методами для широких кругов населения и обеспечивают  повышение  уровня качества жизни, как здоровых людей, так и для лиц, входящих в группы риска, и страдающих от различных патологий;

 

Share:

Оставьте комментарий